Концепція верховенства права і права людини

Автор(и)

  • Ілона Анатоліївна Куровська

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ілона Анатоліївна Куровська

кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник

Посилання

Молдаван В. В., Чулінда А. І. Принципи права: поняття, види, зміст. Правознавство: URL: https://pidruchniki.com/14050225/pravo/printsipi_prava_ponyattya_vidi_zmist

The rule of law and transitional justice in conflict and post#conflict societies. Report of the Secretary General, Doc. S/2004/616, August 2004 (para. 6).

Куровська Ілона. Принцип «верховенства права» як провідний принцип права Європейського Союзу та Ради Європи. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzizvru_2016_3_16

Dicey A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885). Indianapolis: Liberty Classics, 1982. P. 102.

Гуменюк О. В. Реалізація принципу невідворотності виконання і відбування покарань.: http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=1674

Заворотченко Т. М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні: автореф. дис… канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.02 – конституційне право. К., 2002. 18 с.

Васильченко О. П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина та його ціннісні виміри в конституційному праві України. К., 2014. 476 с.

Степанова С. В. Європейські стандарти права на справедливий суд та їх імплементація у національне законодавство України: конституційно-правове дослідження: автореф. дис… канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Ужгород, 2018. 22 с.

Downloads

Опубліковано

2020-12-10

Як цитувати

Куровська, І. А. (2020). Концепція верховенства права і права людини. Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд. 2020 р.), 8-11. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/kurovska

Номер

Розділ

Актуальні питання функціонування національної та міжнародної систем захисту прав